About Arkadiusz Dzielawski

Name  Arkadiusz Dzielawski
Nationality  Polish
Field  Painting
Movement  Magical Realism

Informacje o artyście w języku polskim znajdują się poniżej.

Arkadiusz Dzielawski – painter, photographer and designer – was born in 1967 in Czestochowa, Poland. He graduated from the Częstochowa Art School and then obtained the faculty of Art Education at the Pedagogical University. In 1993 he received an artistic scholarship from the Mayor of the city. His paintings are located in private collections in Poland and abroad.

Arkadiusz Dzielawski’s painting falls within the movement of magical realism. His paintings present a seemingly ordinary, everyday reality. Thanks to the surprising combinations of the motifs presented, the multiplication of details, as well as the manipulation of perspective and light, they acquire unique and surrealistic features. Painting became an escape from the chaos of the world for the artist, a kind of therapy combined with meditation. Paintings emanate peace and harmony. The border between what is real and what is fantastic is blurred, and the characters from the canvases are trying to make contact with the recipient. The accumulation of details and symbols refers to the viewer’s imagination, connotations and own experiences, encouraging independent interpretation.

In Dzielawski's Own Words

Titles of the paintings are often a hint and a key to deciphering the author’s intentions. The series “Portals” consists of paintings addressing the archetypal transition theme – in this case from the visible world to the fantastic spiritual and supernatural world. These parallel realities are interconnected by a system of life’s arteries, taking the form of the tree girdles entwining the branches. In turn, in the cycles of “The Lord of Time” and “Playing Mermaids”, the narrative was based around the element of spirituality and the existence of the primary force guiding human fate and destiny. It is the fantastic creatures depicted in the paintings that ultimately determine the fate of man – a lone sailing ship, where our life depends on their whim.

Dzielawski does not deform reality, he tries to give it new meanings by introducing non-obvious connections and mythological references. For example, giant sea creatures (turtles, deep-sea fish), which – as in ancient legends – carry on their ridges the cities symbolizing our civilization. The artist tries to show the world of his fascinations, and above all fears, using a personal dictionary of symbols and metaphors. An important topic in his work is time, or rather its inevitable passing. Not only the clocks are returning in the paintings, but also the crumbling walls, old people, and ruined buildings. The time we have left is limited. But is it true? Are Portals the transitions to another world unknown to us? Or maybe we are born and die multiple times? The artist repeats after Paul Gauguin the basic question: “Where do we come from? Who we are? Where are we heading?”

The workmanship and techniques used by Dzielawski refer to the tradition of the 17th-century Flemish painting. The final colour of the painting is achieved by the use of monochrome tempera underpaintings, colorful imprimitures and extraction of individual parts of the image with the help of opaque layers and glazes, giving the effect of “shining” through the layers of a painting. Colours on canvas are created largely as a result of overlapping layers of paint, rather than by mixing colours on the palette, which gives the image extraordinary depth and brightness.

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski
Arteclat - Arkadiusz Dzielawski

Artist's Main Exhibitions

01.2015 – XIV Edition “Bliźniemu Swemu” 2015 / 2016

08.2016 – Surrealizm i realizm magiczny, Dom Aukcyjny Desa Unicum, Warsaw, Poland

04.2017 – Muzeum Monet, Częstochowa

07.2017 – XV Biennale „Bliźniemu Swemu” – Narodowa Galeria Zachęta, Warsaw, Poland

09.2017 – Solo Exhibition – Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater, Częstochowa

12.2017 – XV Biennale „Bliźniemu Swemu” – Muzeum Miejskie Wrocławia, Wroclaw, Poland

01.2018 – XV Biennale „Bliźniemu Swemu” – Ratusz, Muzeum Miasta Gdańsk, Gdansk, Poland

01.2018 – XV Biennale „Bliźniemu Swemu” – Galeria Sztuki Współczesnej BWA Katowice, Poland

02.2018 – XV Biennale „Bliźniemu Swemu” – Filharmonia Podkarpacka, Rzeszów, Poland

05.2018 – XIV Plener ISD Huta Częstochowa, Muzeum Częstochowskie Ratusz, Poland

05.2018 – „In search of beauty” Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Radom, Poland

05.2018 – „Spotkania artystyczne” ZPAP Okręg Częstochowski, Częstochowa, Poland

11.2018 – Solo Exhibition – Wieża Sztuki, Kielce, Poland

01.2019 – Solo Exhibition – Jazz Club Atelier, Nowy Sącz

01.2019 – Solo Exhibition – Folwark Stera Winiarnia, Mszana Dolna

05.2019 – XV Plener ISD Huta Częstochowa „Nowe pokolenia” Ratusz Muzeum Częstochowskie

06.2019 – Art Expo “Targira”, winner of Grand Prix, Świebodzice, Poland

09.2019 – “Magical Dreams V” – Bator Art Gallery, Szczyrk, Poland

09.2019 – Art Festival „Realizm, a zmysły mami” – OPK Gaude Mater, Częstochowa, Poland

11.2019 – Art Festival „Realizm, a zmysły mami” – Muzeum Częstochowskie

01.2020 – Art Festival „Realizm, a zmysły mami” – RTZSP – Konduktorownia, Częstochowa

02.2020 – “Magical Dreams V” – Centrum Promocji Kultury Praga Południe, Warsaw, Poland

02.2020 – „Percepcja Koła” – Ratusz Staromiejski Gdańsk, Poland

03.2020 – “Magical Dreams V” – Centrum Kultury Browar B, Włocławek, Poland

03.2020 – „Percepcja Koła” – Galeria Sztuki Współczesnej, Kołobrzeg, Poland

09.2021 – “Magical Dreams V” – Bator Art Gallery, Szczyrk, Poland

02.2022 – “WOMAN – contemporary artists in memory of Anna Bilinska” – Museum of Jacek Malczewski, Radom, Poland

02.2023 – “Art Capital” – Grand Palais, Paris, France

08.2023 – “The Pre-Raphaelites” – Haven Gallery, New York, USA

09.2023 – “Magical Dreams VI” – Bator Art Gallery, Szczyrk, Poland

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski
Arteclat - Arkadiusz Dzielawski
Arteclat - Arkadiusz Dzielawski
Arteclat - Arkadiusz Dzielawski

Słowo o artyście

Arkadiusz Dzielawski – malarz, fotografik i projektant – urodził się (rocznik 1967), wychował i przez całe życie tworzy w Częstochowie. Ukończył częstochowskie Liceum Plastyczne, a następnie kierunek Wychowanie Plastyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Akademii im. Jana Długosza), uzyskując dyplom z wyróżnieniem w pracowni profesora Jerzego Filipa Sztuki. W roku 1993 zdobył stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach w kraju i za granicą.

Malarstwo Arkadiusza Dzielawskiego mieści się nurcie realizmu magicznego, którego korzenie sięgają surrealizmu. Jego obrazy przedstawiają na pozór zwyczajną, powszednią rzeczywistość, która za sprawą zaskakujących zestawień przedstawionych motywów, namnażania detali, a także manipulacji perspektywą i światłem nabiera cech wyjątkowych i nadrealistycznych. Malarstwo stało się dla artysty ucieczką przed chaosem świata, rodzajem terapii połączonej z medytacją. Obrazy emanują spokojem i harmonią. Granica między tym co realne, a tym co fantastyczne ulega zatarciu, a postacie z płócien próbują nawiązać kontakt z odbiorcą. Nagromadzenie szczegółów i symboli odwołuje się do wyobraźni, skojarzeń i własnych doświadczeń widza, zachęcając do samodzielnej interpretacji.

Podpowiedzią i kluczem do rozszyfrowania intencji autora są często tytuły. Na cykl „Portale” składają się obrazy podejmujące archetypiczny temat przejścia – w tym wypadku ze świata widzialnego do fantastycznego świata duchowego i nadprzyrodzonego. Te równoległe rzeczywistości są ze sobą połączone systemem życiowych arterii, przybierających formę oplatających bramy konarów drzew. Z kolei w cyklach „Władcy czasu” i „Igraszki syren” narracja została osnuta wokół pierwiastka duchowości i istnienia pierwotnej siły kierującej ludzkim losem i przeznaczeniem. To przedstawione na obrazach fantastyczne istoty ostatecznie decydują o losie człowieka – samotnego żaglowca, a nasze życie zależy od ich kaprysu.

Dzielawski nie deformuje rzeczywistości, stara się jej nadać nowe znaczenia wprowadzając nieoczywiste połączenia i mitologiczne odniesienia, na przykład gigantyczne stwory morskie (żółwie, ryby głębinowe), które – jak w starożytnych legendach – dźwigają na grzbietach miasta symbolizujące naszą cywilizację. Artysta stara się ukazać świat swoich fascynacji, a przede wszystkim lęków, posługując się osobistym słownikiem symboli i metafor. Ważnym tematem jest w jego twórczości czas, a właściwie jego nieuchronne przemijanie. Na obrazach wciąż powracają nie tylko zegary, lecz także rozpadające się mury, starzy ludzie, zrujnowane budynki. Czas jaki nam pozostał jest ograniczony. Ale czy na pewno? Czy Portale nie są przejściami do innego, nieznanego nam świata? A może rodzimy się i odchodzimy wielokrotnie? Artysta powtarza za Paulem Gauguinem podstawowe pytanie: „Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”

Warsztat i techniki malarskie stosowane przez Dzielawskiego odwołują się do tradycji XVII-wiecznego malarstwa flamandzkiego. Dominujący wpływ na ostateczną kolorystykę obrazu mają monochromatyczne temperowe podmalówki, kolorowe imprimitury oraz wydobywanie poszczególnych partii obrazu przy pomocy warstw kryjących i laserunków, dających efekt „przeświecania” przez warstwy malatury. Kolory na płótnie powstają w dużej mierze na skutek nakładania na siebie warstw farby, a nie poprzez mieszanie kolorów na palecie, co nadaje obrazowi niezwykłą głębię i świetlistość.

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski
Arteclat - Arkadiusz Dzielawski
Arteclat - Arkadiusz Dzielawski
Arteclat - Arkadiusz Dzielawski
Arteclat - Arkadiusz Dzielawski
Arteclat - Arkadiusz Dzielawski
Arteclat - Arkadiusz Dzielawski
Arteclat - Arkadiusz Dzielawski
Arteclat - Arkadiusz Dzielawski
Arteclat - Arkadiusz Dzielawski & Jakub Jozefczyk