Month: June 2021

Arteclat - The wolf and the lamb - Tomasz Alen Kopera

Upcoming “Fantasy Art Auction” – 19 June 2021

We are pleased to inform you about the upcomingFantasy Art Auction which will take place at one of the biggest auction houses in Poland –  The Sopot Auction House (Sopocki Dom Aukcyjny) on June 19, 2021 at 5:00 p.m CEST (Warsaw Time).

Many great works of the most eminent artists will be presented at the auction. Among them, there will be three paintings that we would especially like to draw your attention to. These are the works of Tomasz Alen Kopera, Arkadiusz Dzielawski and Siegfried Zademack. Below is a brief description of each of these works.

Arteclat - "The wolf and the lamb" Tomasz Alen Kopera

“The wolf and the lamb” Tomasz Alen Kopera

The wolf and the lamb” – Tomasz Alen Kopera, oil on canvas, size: 70x90cm / 28x35in, year 2019.

The artist created this work for the thematic exhibition “Tribute to Jean de La Fontaine” organized by the Libellule Group. The group brings together some of the best international artists working in the field of magical realism, and the premise of this exhibition was to create illustrations for all the fairy tales of the French fairy-tale writer Jean de La Fontaine. Fairy tales illustrated with beautiful paintings by artists have been printed in the form of several volumes of albums, which will surely be written on the pages of French culture and will be published for a wider audience and future generations.

In this series, Tomasz Alen Kopera created four paintings to four fairy tales. The painting “Wolf and the lamb” refers to the work of the same title. The artist, with great insight and detail known to him, conveyed the character of the creatures appearing in the fairy tale. It is certainly a unique work inspired by the work of a French fairy tale writer.

The painting “The Wolf and the lamb” was presented for the first time at the famous Paris Grand Palais in February 2020.


Arteclat - Portal XII - Arkadiusz Dzielawski

Portal XII – Arkadiusz Dzielawski

Portal XII” – Arkadiusz Dzielawski, oil on panel, size: 96x94cm / 38x37in, year 2021.

The painting is maintained in a characteristic form for Dzielawski, in which the hand-made frame beautifully complements the painting, creating the effect of multidimensionality of the message. Through the ajar door, the work invites the viewer to plunge into the artist’s world. The included symbolism encourages reflection on the subject of the inevitable passage of time.

“Portal” is a series of paintings, whose original intention is to transfer the viewer to a different, parallel world. Arkadiusz Dzielawski from time to time in his work returns to the topic of portals, showing the content that concerns each of us, through the prism of his own sensitivity.


Arteclat - The wide world Siegfried Zademack

The wide world Siegfried Zademack

The wide world” – Siegfried Zademack, oil on board, 29x29cm / 11x11in (50x50cm with frame), year 2019

The artist’s masterful workshop and specific, often bold use of symbolism make Zademack’s paintings so distinctive and recognizable. In his paintings, the artist uses painting techniques used by old masters. He provokes with the subject and invites to a discussion.

Auction date:
June 19, 2021 at 5:00 p.m CEST (Warsaw Time)
Viewings:
5 – 19 June 2021
Location:
Sopot Gallery 43 Monte Cassino St.


Mamy przyjemność poinformować Państwa o nadchodzącej „Aukcji Sztuki Fantastycznej” która odbędzie się w Sopockim Domu Aukcyjnym już 19 czerwca 2021 roku o godzinie 17:00.

Na aukcji zaprezentowanych będzie wiele wspaniałych prac najznakomitszych artystów. Wśród nich pojawią się trzy obrazy, na które szczególnie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę. Są to dzieła Tomasza Alena Kopery, Arkadiusza Dzielawskiego oraz Siegfrieda Zademacka. Poniżej przedstawiamy krótki opis każdej z tych prac.

Wilk i owca” – Tomasz Alen Kopera – olej na płótnie, 70x90cm, rok 2019.

Artysta stworzył to dzieło na tematyczną wystawę „Hołd dla Jean de La Fontaine” organizowaną przez Grupę Libellule. Grupa skupia jednych z najlepszych międzynarodowych artystów tworzących w nurcie realizmu magicznego i założeniem tejże wystawy było stworzenie ilustracji do wszystkich bajek francuskiego bajkopisarza Jean de La Fontaine. Bajki ilustrowane przepięknymi obrazami artystów zostały wydrukowane w formie kilku tomów albumów, które z pewnością zapiszą się na kartach francuskiej kultury i będą publikowane dla szerszej publiczności i kolejnych pokoleń.

Tomasz Alen Kopera namalował w tym cyklu cztery obrazy do czterech bajek. Obraz “Wilk i owca” nawiązuje do utworu o tym samym tytule. Artysta z wielką wnikliwością i znaną sobie szczegółowością oddał charakter postaci występujących w bajce. Jest to z pewnością niepowtarzalne dzieło inspirowane twórczością francuskiego bajkopisarza.

Swoją inaugurację wystawienniczą obraz „Wilk i owca” miał w słynnym paryskim Grand Palais w lutym 2020 roku.

Portal XII” – Arkadiusz Dzielawski – olej na płycie, 96x94cm, rok 2021.

Obraz utrzymany jest w charakterystycznej dla Dzielawskiego formie, w której ręcznie wykonana rama przepięknie dopełnia malaturę, tworząc efekt wielowymiarowości przekazu. Poprzez uchylone drzwi, dzieło to niejako zaprasza odbiorcę do zanurzenia się w świat artysty. Zawarta symbolika zachęca do rozważania nad tematem przemijania oraz nieuchronnym upływem czasu.

„Portal” to cykl obrazów, którego pierwotnym konceptem jest przeniesienie widza do innego, równoległego świata. Arkadiusz Dzielawski w swojej twórczości co jakiś czas powraca do tematu portali, ukazując, poprzez pryzmat swojej własnej wrażliwości, treści dotyczące każdego z nas.

The wide world” – Siegfried Zademack – olej na desce, 29x29cm (w ramie: 50x50cm), rok 2019.

Mistrzowski warsztat artysty oraz specyficzne, nierzadko odważne operowanie symboliką sprawiają, że obrazy Zademacka są tak charakterystyczne i rozpoznawalne. W swoich obrazach artysta stosuje techniki malarskie jakie stosowali dawni mistrzowie. Prowokuje tematyką i zachęca do dyskusji.

Data aukcji:
19 czerwca 2021 godzina: 17:00
Wystawa przedaukcyjna:
5 – 19 czerwca 2021
Miejsce aukcji:
Galeria w Sopocie ul. Boh. Monte Cassino 43

Arteclat - Portal XII - Arkadiusz Dzielawski

Portal XII – Arkadiusz Dzielawski

Arteclat - Portal XII - Arkadiusz Dzielawski

Portal XII – Arkadiusz Dzielawski

Arteclat - Portal XII - Arkadiusz Dzielawski

Portal XII – Arkadiusz Dzielawski

Arteclat - The wide world - Siegfried Zademack

The wide world – Siegfried Zademack

Arteclat - The wolf and the lamb - Tomasz Alen Kopera

The wolf and the lamb – Tomasz Alen Kopera

Arteclat - Portal XII - Arkadiusz Dzielawski

New Painting by Arkadiusz Dzielawski – Portal XII

We are pleased to present you the latest artwork by Arkadiusz Dzielawski:

„Portal XII” – oil on panel, size: 96x94cm / 38x37in, year 2021.

The painting will be put up for sale at the upcoming “Fantasy Art Auction” in one of the biggest auction houses in Poland – Sopot Auction House (Sopocki Dom Aukcyjny):

Click here to see the painting in the Auction House.

The painting is maintained in a characteristic form for Dzielawski, in which the hand-made frame beautifully complements the painting, creating the effect of multidimensionality of the message. Through the ajar door, the work invites the viewer to plunge into the artist’s world. The included symbolism encourages reflection on the subject of the inevitable passage of time.

“Portal” is a series of paintings, whose original intention is to transfer the viewer to a different, parallel world. Arkadiusz Dzielawski from time to time in his work returns to the topic of portals, showing the content that concerns each of us, through the prism of his own sensitivity.

Sopot Auction House

Pre-auction viewings: 5 – 19 June 2021

Auction starts: June 19, 2021 @ 5 PM CEST

The auction is available online. You will need to pre-register to take part. You can do it on the Auction House website here.


Mamy wielką przyjemność zaprezentować Państwu najnowsze dzieło autorstwa Arkadiusza Dzielawskiego:

„Portal XII” – olej na płycie, 96x94cm, 2021 rok.

Obraz będzie można licytować na nadchodzącej „Aukcji Sztuki Fantastycznej” w Sopockim Domu Aukcyjnym już 19 czerwca 2021r. Numer katalogowy 26.

Obraz utrzymany jest w charakterystycznej dla Dzielawskiego formie, w której ręcznie wykonana rama przepięknie dopełnia malaturę, tworząc efekt wielowymiarowości przekazu. Poprzez uchylone drzwi, dzieło to niejako zaprasza odbiorcę do zanurzenia się w świat artysty. Zawarta symbolika zachęca do rozważania nad tematem przemijania oraz nieuchronnym upływem czasu.

„Portal” to cykl obrazów, którego pierwotnym konceptem jest przeniesienie widza do innego, równoległego świata. Arkadiusz Dzielawski w swojej twórczości co jakiś czas powraca do tematu portali, ukazując, poprzez pryzmat swojej własnej wrażliwości, treści dotyczące każdego z nas.

Sopocki Dom Aukcyjny

Wystawa przedaucyjna: 5 – 19 czerwca 2021

Aukcja: 19 Czerwca 2021, godz. 17:00